Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin ‘özlük hakları’ değişir mi?

Olayda, 3795 sayılı Kanun gereğince “teknik öğretmen” kadrosunun verilerek teknik öğretmenler için öngörülen özlük haklarından yararlanma istemiyle yaptığı başvuru reddedilmiştir.

İlk derece mahkemesi işlemi aşağıdaki gerekçe ile reddetmiştir:

657 sayılı Kanun’da öngörülen özlük haklarının “unvan”a göre değil “kadro”ya göre düzenlendiği, buna göre teknik öğretmen unvanına sahip olmak doğrudan o kadro için öngörülen haklardan yararlandırılma sonucunu doğurmadığı, teknik öğretmenler için öngörülen özlük haklarından yararlanabilmek için o kadroda görev yapılması gerekmektedir.

İdare mahkemesi bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/15967

Karar No: 2021/2391

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

VEKİLİ: Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Üniversitesi Rektörlüğü (… Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü)

VEKİLİ: Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen… günlü, E: …, K: … sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

Dava; Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesinde teknik hizmetler sınıfında teknisyen olarak görev yapan davacının, 3795 sayılı Kanun gereğince “teknik öğretmen” kadrosunun verilerek teknik öğretmenler için öngörülen özlük haklarından yararlanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair… tarih ve… sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

… İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olan davacının, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesinde teknik hizmetler sınıfında teknisyen olarak görev yaptığı, 657 sayılı Kanun’un 36/A-4 maddesi ve 3795 sayılı Kanun gereğince teknik öğretmen kadro unvanının verilerek teknik öğretmenler için öngörülen özlük haklarından yararlanma istemiyle yaptığı başvuru üzerine dava konusu … tarih ve … sayılı işlemin tesis edildiği; uyuşmazlığın, davacının teknik öğretmenler için öngörülen özlük haklarından yararlanıp yararlanmayacağından kaynaklandığı; olayda, 3795 sayılı Kanun’un unvanlara ilişkin bir düzenleme yaptığı, oysa 657 sayılı Kanun’da öngörülen özlük haklarının “unvan”a göre değil “kadro”ya göre düzenlendiği, buna göre teknik öğretmen unvanına sahip olmak doğrudan o kadro için öngörülen haklardan yararlandırılma sonucunu doğurmadığı, teknik öğretmenler için öngörülen özlük haklarından yararlanabilmek için o kadroda görev yapılması gerektiği; bu durumda, davalı kurumda teknisyen olarak çalışan davacının, teknik öğretmen kadrosuna atanması konusunda yargı kararıyla zorlanamayacağının açık olduğu, bu nedenle 657 sayılı Kanun uyarınca teknik öğretmenler için öngörülen özlük haklarından yararlanma olanağı bulunmadığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; lise üstü dört yıl eğitim veren “Kimya Öğretmenliği” bölümü mezunu olması nedeniyle, 3795 sayılı Kanun’un 3/d. maddesi uyarınca “teknisyen” unvanının “teknik öğretmen” olarak değiştirilmesi ve özlük haklarının da buna göre verilmesi gerektiği; 05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararname’ye göre, 3795 sayılı Kanun’u uyarınca teknik öğretmen unvanı alanların, kadro şartı aranmadan, mali haklarından yararlanabildiği; davalı idarede, teknik hizmetleri sınıfında teknisyen kadrosunda görev yaptığı, özlük hakları ve maaşının teknisyen kadrosu üzerinden aldığı; Mahkemece sadece kadro yönüyle değerlendirme yapmak suretiyle, kadro talebinin reddetmekle birlikte özlük hakları konusunda kabul kararı verilmesi gerekirken tümden davanın reddine karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Davalı idare tarafından; 3795 sayılı Kanun’un 3/d. maddesi ve 657 sayılı Kanun’un 36/II. maddesi uyarınca, davacının kadrosunun teknisyen olması sebebi ile teknik öğretmenin özlük haklarına sahip olmasının mümkün olmadığı; teknik öğretmenin özlük haklarından faydalanabilmek için teknik öğretmen kadrosunda çalışmak gerektiği, bir kadroya atanabilmek için gereken unvana sahip olmak tek başına o kadroya ait özlük haklardan yararlanma için yeterli olmadığı yolunda cevap verilmiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Onikinci Dairesinin 08/02/2021 günlü, E:2019/7151, K:2021/494 sayılı gönderme kararı ile Dairemize iletilen davada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E: …, K: … sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01/07/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir